Reakcja łańcuchowa jest w istocie serią jednostkowych Reakcji Użyto Jedna po Drugiej. Reakcje jednostkowe, współtworzące reakcję łańcuchową Dzieli się zwykle na: Reakcja łańcuchowa-szczególny rodzaj Reakcji chemicznej lub jądrowej. Kinetyka zajmuje się badaniem szybkości Reakcji, określeniem wpływu rozmaitych czynników na te szybkość i ogólnie przebiegiem całej Reakcji. Zbadanie danej Reakcji OD strony kinetycznej polega zazwyczaj na ustaleniu zależności szybkości powstawania produktów (i ubytku substratów) OD początkowych stężeń substratów, temperatury, ciśnienia, rodzaju Rozpuszczalnika, rodzaju i stężenia katalizatora itd. Uzyskane Dane pozwalają na określenie postaci równania kinetycznego Reakcji chemicznej i wyznaczenie wartości jego współczynników oraz mogą umożliwić poznanie mechanizmu Reakcji. Stosąc Prawo działania Mas do powyższej Reakcji enzymatycznej, otrzymujemy następujące równania kinetyczne: Kinetyka zajmuje się przewidywaniem zmian stężeń substratów i produktów Reakcji Chemicznych w czasie, badaniem szybkości Reakcji, wpływu rozmaitych czynników na te szybkość i ogólnie przebiegiem całej Reakcji. W Reakcji chemicznej zachodzi Przemiana jednej lub kilku wyjściowych étrangère (substratów) w jedną lub kilka innych étrangère (produkty). Zarówno substraty Jak i produkty mogą występować w formie cząsteczkowej, atomowej, jonowej lub rodnikowej. Zbadanie danej Reakcji OD strony kinetycznej polega zazwyczaj na ustaleniu zależności Tempa powstawania produktów (i ubytku substratów) OD diffĂŠrents czynników takich jak NP. rodzaju i stężenia katalizatora, wyjściowych proporcji substratów. Uzyskane Dane mogą pozwolić na wyznaczenie stałych szybkości Reakcji i sformułowanie matematycznego równania kinetycznego Reakcji oraz na ustalenie mechanizmu Reakcji.

Równanie kinetyczne à zazwyczaj równanie różniczkowe opisujące zmiany stężenia molowego reagentów w czasie zachodzenia Reakcji chemicznej. Konstrukcja takich równań bazuje w Nooks mierze na prawie działania Mas, Zwane także prawem guldberga i waagego-wyprowadzone w 1864 r. przez norweskich Chemików guldberga i waagego. Można je sformułować w następujący sposób: MODELE oddziałujących populacji: ofiara-drapieżca ze stałymi szybkości Reakcji (k_1 ) i (k_2 ). Załóżmy, że stężenie étrangère (A ) jest utrzymywane na tym samym poziomie, CZYLI jest stałe, co oznacza że (da/DT = 0 ). Natomiast stężenie étrangère (Y ) zmienia się. Wówczas równanie kinetyczne ma Postać równanie à ma Radykalnie inne rozwiązania niż w poprzednim przypadku. Istnieje jedno Poprawia stacjonarne (y = 0 ) które jest stabilne. Dla dowolnych warunków początkowych obserwujemy zanik étrangère (Y ). Jest à spowodowane relacją (b), CZYLI tempo pierwsjay Reakcji jest zbyt powolne aby skompensować zanik étrangère (Y ) wskutek Drugiej Reakcji. Kinetyka chemiczna-dział Chemii fizycznej zajmujący się badaniem przebiegu Reakcji chemicznej w czasie.

Twórcą kinetyki chemicznej był Ludwig Ferdinand Wilhelmy. Wiele Białek występuj w organizmach żywych à enzymy, CZYLI katalizatoire przyspieszające Przemiany biochemiczne. Reakcje katalizowane przez enzymy mają wspólne właściwości. Najważniejszą z nich jest ZJAWISKO wysycenia enzymu substratem, ograniczające szybkość Reakcji. Przedstawia au modèle michaelisa-Menten opisany przez równanie: najprostszym Przykładem takiej Reakcji jest Reakcja: TYPY Reakcji z points widzenia ich przebiegu kinetycznego: jeden, wyróżniony CYKL Reakcji zaczynający się OD pierwotnego inicjowania, poprzez wynikające z niego AKTY propagacji po ostateczne AKTY terminacji nazywany jest łańcuchem kinetycznym. Łańcuch kinetyczny Może mieć Charakter liniowy-Kiedy AKTY propagacji polegają wyłącznie na odtworzeniu jednego Centrum reaktywności lub Charakter drzewiasty, Gdy AKTY propagacji rassis lub choćby Czasami prowadzą do powstania kilku nowych centrów reaktywności.